Algemene gebruiksvoorwaarden

1/ Algemeen

We respecteren jouw privacy bij het gebruik van de website marie.immo en jouw rechten met betrekking tot de bescherming en controle van jouw persoonlijke gegevens. Daarom is het doel van dit handvest om u op een volledige en transparante manier te informeren over de aard van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en het gebruik dat we van deze gegevens maken.

Als u vragen heeft over dit handvest of het gebruik van jouw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen per e-mail info@marie.immo of per briefwisseling naar het bovenstaande adres.

De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In het bijzonder zijn ze onderworpen aan de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”).

2/ De gegevens die we verzamelen

Door de site zelf worden automatisch geen persoonlijke gegevens verzameld. De enige gegevens die we verwerken, zijn die gegevens die u ons vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld door een taal te kiezen, door een contactformulier of een verzoek op de site in te vullen, door met ons te communiceren via e-mail, enz. In deze context zijn de persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en verwerken volgens jouw gebruik van de site de volgende:

  • Algemene persoonlijke informatie titel, naam, voornaam, gender, geboorteplaats en -datum, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en IP- adres.
  • Jouw taalvoorkeur.
  • Jouw adresgegevens.
  • De karakteristieken en kenmerken van de onroerende goederen waarvoor u een zoekopdracht uitvoert (jouw zoekcriteria).
  • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door toegang te vragen tot “eigenaarslogin” op deze website, in briefwisseling en/of per telefoon.
  • Gegevens over jouw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat ons bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk).

Daar waar mogelijk registreren we ook de datum waarop de persoonlijke gegevens zijn meegedeeld of waarop bepaalde aanpassingen zijn aangebracht aan deze gegevens. De geregistreerde persoonlijke gegevens kunnen ook andere informatie bevatten, zoals jouw voorkeuren voor producten, diensten en / of informatie over jouw levenskeuzes (regio, buurt, type gezochte woning …) die u ons hebt meegedeeld in het kader van onze professionele relaties. Andere gegevens die automatisch worden verzameld, worden enkel verzameld door statistische hulpmiddelen, zoals Google Analytics, en hebben alleen betrekking op de datum, tijd, jouw TCP / IP-adres, het merk en de nieuwste versie van jouw browser, de pagina’s Webbrowsers maar blijven verder volledig anoniem. Mogelijk moeten we ook gegevens over u, komende van derden, verwerken, zoals de verschillende portaalsites of andere media (Immoweb, Vlan, Logicimmo, …). Deze worden alleen aan ons meegedeeld na een aanvraag via de formulieren die beschikbaar zijn op de respectievelijke web-en portaalsites. We kunnen ook informatie over u ontvangen van partners met wie wij gezamenlijke diensten aanbieden of gezamenlijke marketingacties uitvoeren. Ten slotte ontvangen we mogelijks informatie over u via sociale media, bijvoorbeeld wanneer u met ons interageert op deze sociale media.

We beschermen alle gegevens die we van derden hebben verkregen in overeenstemming met de praktijken die in dit handvest worden beschreven. We passen ook aanvullende beperkingen toe die ons worden opgelegd door de gegevensbron.

3/ Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • dossiersamenstelling van verkoop- en verhuur dossiers, alsmede alle andere door u gestelde vastgoed vragen
  • afhandeling van verkoop- en verhuur dossier
  • het doorsturen van informatie aan u over de onroerende goederen waarover u informatie vraagt
  • het doorsturen van onroerende goederen die aan jouw zoekcriteria zouden kunnen voldoen

4/ Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, accepteert u dat er cookies op jouw computer zijn geïnstalleerd om bepaalde informaties te registreren. Onze cookies staan niet toe u persoonlijk te identificeren. Ze worden voornamelijk gebruikt om de site te laten werken en jouw gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taal te onthouden. Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens, dat naar jouw computer wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. De levensduur van een cookie hangt af van zijn aard. Het kan een “tijdelijke” cookie zijn die op jouw computer blijft gedurende jouw bezoek aan de site, of een “permanente” cookie die wordt bewaard tot het vervalt of wanneer het is door uzelf is verwijderd. We gebruiken de volgende cookies op onze website: In de meeste internetbrowsers kunt u jouw cookie voorkeuren instellen, deze verwijderen en zelfs uitschakelen. Als u echter besluit het gebruik van cookies door de site te beperken of te verbieden, kan dit van invloed zijn op jouw gebruikerservaring en bepaalde functies van de site beïnvloeden.

5/ Beveiliging van jouw gegevens

We zijn zeer attent op de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens. We stellen alles in het werk om gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om elke schending van jouw persoonlijke gegevens te voorkomen, zowel toevallig als onrechtmatig, of het nu gaat om vernietiging, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking, misbruik, wijziging of ongeoorloofde toegang tot gegevens die op onze site zijn verzameld, teneinde u ten allen tijde een gepaste beveiliging van jouw persoonlijke gegevens te garanderen en ze te beschermen.

Gegevensoverdracht aan derden

Jouw gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en zullen daarom nooit worden toegewezen of verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet aan ons bedrijf zijn gerelateerd. Bovendien hebben al onze werknemers of onafhankelijke dienstverleners die toegang hebben tot jouw gegevens een strikte geheimhoudingsplicht. Jouw persoonlijke gegevens kunnen mogelijk worden doorgegeven aan onderaannemers (bijv. Banken, IT-providers, clouds …) maar alleen in het kader van voor onze rekening geleverde diensten, op basis van onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring. In het geval dat een derde partij namens ons en voor onze rekening verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde gegevens, zal een gegevensverwerking overeenkomst door ons worden gesloten met de betreffende derde partij om u hetzelfde beschermings- en vertrouwelijkheidsniveau van de verzamelde gegevens te garanderen. In ieder geval blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Wat betreft de opslag van jouw persoonlijke gegevens, garanderen wij dat u alleen providers selecteert die voldoen aan de bepalingen van de GDPR. Indien nodig kunnen we jouw persoonlijke gegevens doorgeven wanneer deze door de gerechtelijke of administratieve autoriteiten aan ons worden opgelegd, maar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijnen

Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om de in dit handvest vermelde doeleinden te bereiken.

6/ Jouw rechten

In overeenstemming met de vigerende wetgeving, heeft u te allen tijde het recht van toegang, tot correctie, het wissen, de beperking van de verwerking, het verzet tegen de behandeling en het recht om overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens en het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering. U kan op elk moment jouw toestemming voor het gebruik dat u eerder hebt toegestaan, intrekken. De intrekking van jouw toestemming voor een of ander gebruik van jouw persoonlijke gegevens geldt alleen voor de toekomst, zonder de reeds uitgevoerde behandelingen aan te tasten. Heeft u vragen over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens of om één van jouw rechten uit te oefenen, kan u een verzoek indienen via e-mail naar info@marie.immo of per briefwisseling naar het postadres hierboven vermeld.

Alle aanvragen moeten vergezeld zijn van een bewijs van jouw identiteit. U hebt ook het recht om een beroep in te stellen bij de Commissie voor de bescherming van de privacy op het volgende adres: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, tel. : 02 274.48.00 – e-mail: commission@privacycommission.be, zonder enige afbreuk te doen aan elk ander rechtsmiddel ter uwer beschikking.

7/ Hernieuwing

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden van de site, om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. De nieuwste versie zal steeds voorrang hebben op de voorgaande.